Bratislava Tourist Board

BTBBratislavská organizácia cestovného ruchu (BOCR) – Bratislava Tourist Board ( BTB )

Organizácia rozvíja a promuje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich 2 turistických informačných centier v historickom centre mesta a na Letisku M. R. Štefánika.

Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo valné zhromaždenie k založeniu organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom “Bratislavská organizácia cestovného ruchu” (SK)/ “Bratislava Tourist Board” (EN), v skratke BTB. Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011.
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu CR.

Viac na www.visit.bratislava.sk