SSSCR

07_ssscrSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
– je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické, profesijné občianske združenie kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu zo všetkých regiónov Slovenskej republiky.
– vznikla v roku 2003 a dnes zastrešuje viac ako 200 členov.
– členom SSSCR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, tak ako aj cudzí štátny príslušník, ktorý je držiteľom Osvedčenia o odbornej kvalifikácii sprievodcu vestovného ruchu.
– pridruženým členom SSSCR sa môžu stať subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, ktorých zameranie súvisí s prácou sprievodcov cestovného ruchu.
– sa aktívne zúčastňuje na procese tvorby národných i medzinárodných právnych predpisov a noriem. SSSCR je priamym spoluautorom Európskej technickej normy EN-STN 15565 – manuálu, ktorý explicitne definuje a harmonizuje požiadavky na minimálny obsah a rozsah vzdelávania v procese teoretickej a praktickej prípravy sprievodcov cestovného ruchu.
– iniciuje konštruktívny a tvorivý profesionálny dialóg prierezovo spájajúci všetkých aktérov turistického priemyslu, či už z oblasti vedy a výskumu, podnikania, legislatívy, ako aj štátnej i komunálnej sféry.
– je pripravená poskytnúť svoje priame poznatky a skúsenosti, ako základ pre akčnú platformu manažmentu cestovného ruchu a kvality služieb.

Viac na www.ssscr.sk