Zväzové predpisy

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK
Valného zhromaždenia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky

(1)Prvé Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len”VZ ZCR SR”) zvolá splnomocnenec prípravného výboru Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len ZCR SR”) pozvánkou,  ktorá  obsahuje  dátum, hodinu, miesto a program rokovania. Túto pozvánku zasiela zakladajúcim členom ZCR SR najmenej 3 dni pred termínom zasadnutia e-mailom. Jeho priebeh sa riadi vzťažnými odsekmi tohoto rokovacieho a volebného poriadku.

(2)Riadne VZ ZCR SR zvoláva Prezídium ZCR SR pozvánkou, ktorá obsahuje dátum, hodinu, miesto a program rokovania. Pozvánku zasiela členom ZCR SR generálny sekretár ZCR SR najmenej 30 dní pred termínom rokovania e-mailom a poštou.

(3) V prípade, že o zvolanie VZ ZCR SR požiada minimálne 15 % riadnych a pridružených členov alebo predseda Dozornej rady ZCR SR je  Prezident ZCR SR povinný zvolať  mimoriadne VZ ZCR SR pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 2. tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 60 dní  od dátumu doručenia žiadosti na generálny sekretariát ZCR SR.

(4) Ak Prezident ZCR SR nezvolá mimoriadne VZ ZCR SR v termíne uvedenom v odseku 3., má právo zvolať  mimoriadne VZ ZCR SR predseda Dozornej rady ZCR SR a určiť na to primeraný termín, pričom budú dodržané podmienky uvedené v odseku 2.

(5) Riadny a pridružený člen ZCR SR je povinný oznámiť svoju účasť alebo neúčasť na zasadnutí VZ ZCR SR písomne, najneskôr 14 dní pred termínom rokovania. Riadny člen ZCR SR  môže  vo výnimočných prípadoch za seba poveriť svojho zástupcu, alebo splnomocniť iného člena ZCR SR s uvedením rozsahu zastúpenia, ak sa nemôže sám zúčastniť na rokovaní. Zastúpenie členom ZCR SR na základe splnomocnenia je platné výhradne za predpokladu prijatia udeleného splnomocnenia splnomocnencom.

(6) Valné zhromaždenie ZCR SR sa uskutoční, pokiaľ účasť na ňom oznámi písomne v stanovenom termíne nadpolovičná väčšina riadnych a pridružených členov. VZ ZCR SR sa neuskutoční, pokiaľ svoju účasť na ňom neoznámi v stanovenom termíne nadpolovičná väčšina riadnych a pridružených členov. Túto skutočnosť oznámi zvolávateľ všetkým   členom  a  zvolá VZ ZCR SR v náhradnom termíne tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 60 dní od pôvodne zvolaného valného zhromaždenia, pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 2. Takto zvolané valné zhromaždenie sa uskutoční bez ohľadu na počet prihlásených  riadnych a pridružených členov.

(7) VZ ZCR SR vedie ten, kto ho právoplatne zvolal. Pokiaľ sa zvolávateľ z objektívnych príčin nemôže rokovania zúčastniť, poverí vedením valného zhromaždenia člena Prezídia ZCR SR alebo Dozornej rady ZCR SR.

(8) Prezident ZCR SR, prípadne predseda Dozornej rady ZCR SR v prípade mimoriadneho valného zhromaždenia , predkladá VZ ZCR SR návrh na zapisovateľa, na zloženie mandátovej komisie, návrhovej komisie, a pokiaľ sú  v programe VZ ZCR SR  voľby do orgánov ZCR SR, aj volebnej komisie. Komisie sú trojčlenné. Valné zhromaždenie zvolí zloženie komisií verejným hlasovaním. Každá komisia si volí zo zvolených členov predsedu komisie.

(9) Mandátová komisia podáva VZ ZCR SR správu o počte prítomných riadnych a pridružených členov a o účasti ostatných prítomných. Skúma písomné splnomocnenia doručené generálnemu sekretariátu v súlade s odsekom 4. V predloženej správe potvrdzuje, či je valné zhromaždenie uznášania schopné. Správu podpísanú všetkými členmi komisie odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.

(10) Volebná komisia zabezpečuje voľby a dozerá na ich priebeh. Správu o výsledku volieb podáva valnému zhromaždeniu predseda komisie. Písomnú správu podpisujú všetci členovia komisie. Správu odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.

(11) Návrhová komisia na základe priebehu rokovania VZ ZCR SR vypracuje návrh uznesenia valného zhromaždenia. Predseda komisie predkladá návrh uznesenia valnému zhromaždeniu, ktoré o ňom rozhoduje verejným hlasovaním. Ak to však najmenej polovica prítomných riadnych členov vyžaduje, hlasuje sa tajne. Schválený návrh uznesenia podpísaný všetkými členmi komisie odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.

(12) Uznesenia schválené VZ ZCR SR sú platné,  ak sú prijaté  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych a pridružených členov. V prípade rozhodovania  o stanovách, ich  zmenách a doplnkoch, ako aj o zániku ZCR SR alebo jej dobrovoľnom zlúčení s iným združením, je potrebná  trojštvrtinová väčšina hlasov prítomných riadnych a pridružených členov ZCR SR.

(13) VZ ZCR SR hlasuje o návrhu uznesenia ku každému bodu uznesenia samostatne po jeho prerokovaní.

(14) Záznam z rokovania VZ ZCR SR vyhotoví najneskôr do 15 dní od rokovania zapisovateľ zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych a pridružených členov. Záznam podpisuje zapisovateľ a ten kto valné zhromaždenie viedol.

(15) Materiál na rokovanie VZ ZCR SR pripravuje Generálny sekretariát ZCR SR podľa dispozícií Prezídia  ZCR SR  a na základe podnetov riadnych a pridružených členov ZCR SR, ktorí ho v písomnej forme predkladajú Prezídiu prostredníctvom  Generálneho sekretariátu najneskôr 45 dní pred rokovaním VZ ZCR SR.

(16) Čestní členovia a prizvaní účastníci VZ ZCR SR môžu vystúpiť v diskusii podľa rozhodnutia  predsedajúceho , nemajú  však hlasovacie právo.

(17) Kandidátsku listinu na voľby do Prezídia a Dozornej rady ZCR SR predkladá valnému zhromaždeniu Prezídium ZCR SR na základe návrhov riadnych a pridružených členov.

(18) Voľby do Prezídia a Dozornej rady ZCR SR sú tajné a sú vykonané tak, že každý člen s volebným právom zakrúžkuje z predloženej kandidátky najviac 9 kandidátov do Prezídia a najviac 3 kandidátov do Dozornej rady . Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. Do Prezídia sú zvolení 9 kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Do Dozornej rady sú zvolení 3 kandidáti,  ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa volí v ďalšom kole z tých kandidátov, ktorí dosiahli rovnaký počet hlasov.

(19) Prezidenta ZCR SR volí v súlade s Čl. 12, ods. 3 Stanov ZCR SR Prezídium ZCR SR na svojom prvom rokovaní po voľbách zo zvolených členov Prezídia ZCR SROV.

(20) Náhradníkmi prezídia a dozornej rady ZCR SR sa stávajú kandidáti, ktorí sú na ďalších  miestach.

(21) VZ ZCR SR môže odvolať člena Prezídia vrátane náhradníkov, člena Dozornej rady vrátane náhradníkov ako aj prezidenta na návrh Prezídia , predsedu Dozornej rady alebo ak o to požiada minimálne 15 % riadnych a mimoriadnych členov ZCR SR. Na odvolanie  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych a mimoriadnych členov ZCR SR. V prípade odvolania člena Prezídia, alebo člena Dozornej rady nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník. V prípade odvolania Prezidenta ZCR SR preberá jeho funkciu do najbližších volieb 1. viceprezident ZCR SR.

(22) Písomné správy komisií, uznesenia VZ ZCR SR a záznam z rokovania VZ ZCR SR archivuje generálny sekretariát ZCR SR po celý čas trvania ZCR SROV.