O nás

ZVÄZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

SLOWAKISCHER TOURISMUS VERBAND/ SLOVAK TOURISM ASSOCIATION

Zástupcovia siedmich rozhodujúcich celoslovenských združení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu.

Členmi zväzu sú v súčasnosti Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Bratislavská hotelová asociácia, Lavex – lanovky a vleky, Historické hotely Slovenska, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska, akciová spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS a od 1. 1. 2014 aj Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. Zväz sa bude naďalej rozširovať o ďalšie združenia a asociácie cestovného ruchu na celoštátnej i na regionálnej úrovni a je otvorený aj pre ďalšie podnikateľské subjekty. Medzi priority ZCR SR patrí najmä zjednotenie branže cestovného ruchu, aktívny prístup k legislatívnym zmenám v oblasti cestovného ruchu, intenzívnejšia spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri propagácii Slovenska a podpora domáceho cestovného ruchu.

V januári 2013 sa prezidentom ZCR SR stal Marek Harbuľák (ZHR SR). Viceprezidentmi sú Stanislav Macko (SACKA) a Ján Svoboda (HHS).

Die Vertreter der sieben entscheidenden landesweiten Reiseverkehrvereine gründeten am 17. Jänner 2011 den Slowakischen Tourismus Verband. Es ist eine freiwillige, apolitische und professionell orientierte Organisation der Arbeitgeber im Reiseverkehr.
Heutige Mitglieder sind Verband der Hotels und Gaststätten der Slowakischen Republik, Slowakische Assoziation der Reisebüros und Reiseagenturen, Hotelassoziation von Bratislava, Lavex – Seilbahnen und Skilifts, Historische Hotels der Slow, die TATRY MOUNTAIN RESORTS AG und ab 1. 1. 2014 auch die Goethe-Hochschule Bratislava. Der Verband wird sich weiterhin schrittweise um weitere Verbände und Assoziationen auf landesweiten sowie regionalen Ebene erweitern und steht offen auch für weitere Subjekte aus den Reihen der Unternehmer. Zu den Prioritäten des Verbandes gehören insbesondere die Vereinigung der Reiseverkehrbranche, aktives Herantreten an Änderungen der Legislative für den Bereich des Reiseverkehrs, intensive Zusammenarbeit mit der Slowakischen Agentur für Reiseverkehr bei Werbung von Slowakei und Unterstützung des Inlandsreiseverkehrs.
Seit Januar 2013 ist Marek Harbuľák (Slowakische Verband der Hotels und Restaurants) der Verbandspräsident. Vizepräsidenten sind Stanislav Macko (Slowakische Assoziation der Reisebüros und Reiseagenturen) und Ján Svoboda (Historische Hotels der Slowakei).

On January 17th, 2011 the representatives of the 7 most important nationwide associations of tourism founded The Slovak Tourism Association. It is a voluntary non-political and professionally oriented organization of employers in tourism.
The actual members are the Association of Hotels and Restaurants of the Slovak Republic, Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents, Bratislava Hotel Association, Lavex – cableways and ski lifts, Historical Hotels of Slovakia, Slovak Association of Rural Tourism and Agro Tourism, the Slovak Tourist Guides Associations, Association of Slovak Spas, Association of Slovak Information Centers, TATRY MOUNTAIN RESORTS, joint-stock company and since 1. 1. 2014 also the Goethe Uni Bratislava. The association will further spread out by other associations of tourism both on national and regional level and is open also to other entrepreneurs. The priorities of the Association are the unification of the tourism branch, active approach to legislative changes in the area of tourism, more intense co-operation with the Slovak Tourism Association in promoting Slovakia and supporting the domestic tourism.
Since January 2013 Mr. Marek Harbuľák of Slovak Association of Hotels and Restaurants is the president of the Association. Vicepresidents are Mr. Stanislav Macko of the Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents and Mr. Ján Svoboda of the Historical Hotels of Slovakia.