Zväz cestovného ruchu SR sa zaviazal dodržiavať a plniť poslanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu.

Šéf svetovej organizácie cestovného ruchu: Nestačí vyzerať dobre, musíte byť dobrí.

Slovensko ako vôbec prvú z krajín V4 navštívil najvyšší predstaviteľ svetovej organizácie cestovného ruchu. Generálny tajomník UNWTO Taleb Rifai sa 29. 10. 2014 v Bratislave stretol s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR. Po rokovaniach o rozvoji turizmu na Slovensku pristúpili hlavní aktéri stretnutia Taleb Rifai a prezident ZCR SR Marek Harbuľák k slávnostnému podpisu pristúpenia ku Globálnemu etickému kódexu cestovného ruchu.

Generálny tajomník UNWTO Taleb Rifai zastáva túto pozíciu od roku 2010. Má bohaté skúsenosti z národného i medzinárodného verejného i súkromného sektora, rovnako ako akademického pôsobenia z domáceho Jordánska i USA. V úvode stretnutia predstavil globálny etický kódex cestovného ruchu a poukázal na dôležitosť turizmu ako významnej súčasti ekonomiky.

„UNWTO je vedená presvedčením, že cestovný ruch môže mať významný prínos pre život ľudí a našu planétu. Toto presvedčenie je v samom centre Globálneho etického kódexu cestovného ruchu, cestovnej mapy pre rozvoj cestovného ruchu. Vyzývam všetkých, aby si kódex prečítali, aby ho šírili a prijímali v prospech turistov, cestovných kancelárií, hostiteľských komunít a ich okolitého prostredia po celom svete,“ zdôraznil Taleb Rifai, generálny tajomník UNWTO.

„Kultúrne a historické dedičstvo ale aj príroda, to sú základné atribúty, ktoré tvoria základ ponuky v cestovnom ruchu na Slovensku. Cestovný ruch na Slovensku vytvára pracovné príležitosti a iniciuje rozvoj v turistických regiónoch. Minimalizovanie negatívnych dopadov cestovného ruchu a prínosy pre miestnych obyvateľov sú spoločným záujmom subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu a združených v ZCR SR. Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré sa pripájame k plneniu spoločných cieľov, definovaných v iniciatíve UNWTO,“ povedal Marek Harbuľák, prezident ZCR SR.

Taleb Rifai na rokovaní definoval tri aktuálne problémy cestovného ruchu vo svete: vízová politika, letecké spojenie a daňová politika. Tieto problémy nie sú nové a dá veľa práce presvedčiť krajiny, aby ich riešili. Turista podľa neho dnes nemyslí mesiac pred cestou na to, že by vzal pas a postavil sa do rady na víza, ak chce cestovať. Radšej pôjde niekde, kde mu to uľahčia. „Až 67% obyvateľov sveta potrebuje víza na cestovanie. Pred dvomi rokmi to bolo 72 %, naše aktivity teda majú efekt, ide však o dlhodobý a náročný proces. V dôsledku víz sa stráca približne 4,5 mil. pracovných miest.“ Riešením je podľa neho väčšia flexibilita, napríklad predávanie víz prostredníctvom internetu alebo priamo na letiskách, ako to urobilo Turecko.

Všeobecným problémom cestovného ruchu je podľa Taleba Rifaia jeho vnímanie miestnymi autoritami. Kým nepodporí cestovný ruch miesta vláda a nevníma cestovný ho ako dôležitú súčasť ekonomiky krajiny, je rozvoj cestovného ruchu krajiny náročný. „Nemáme legálne nástroje na priame ovplyvňovanie postavenia cestovného ruchu, vieme vám však ponúknuť naše vedomosti a pomoc. Sme mediátorom medzi súkromným sektorom a vládou“, uviedol v diskusii so zástupcami branže.
Existenciu a pôsobenie Zväzu cestovného ruchu SR zhodnotil generálny tajomník pozitívne: „Združovanie subjektov v cestovnom ruchu je veľmi dôležité. Súkromný sektor potrebuje pri rokovaniach s vládou jeden hlas. Je dobré, že máte strešnú asociáciu, nastúpili ste na dobrú cestu.“ Súčasný vývoj na Slovensku vidí perspektívne. „Ste na historickej križovatke. Musíte využiť, že sa nachádzate v jednom z najrozvinutejších regiónov sveta.“
Cestu propagácie Slovenska vidí generálny tajomník v jednoduchosti. „Ohláste sa svetu inteligentným spôsobom. Nestačí vyzerať dobre, musíte byť dobrí.“ UNWTO pomohlo pri tvorbe značky veľkým turisticky vyhľadávaným destináciám ako sú India či Španielsko. „Pomôžeme vám s budovaním značky vašej krajiny,“ uviedol Taleb Rifai.

Globálny etický kódex cestovného ruchu je súbor základných princípov, ktorými
stanovuje referenčný rámec pre zodpovedný a udržateľný rozvoj svetového cestovného ruchu a má prispieť na jednej strane k minimalizovaniu negatívnych dopadov cestovného ruchu na životné prostredie a kultúrne dedičstvo a na strane druhej maximalizovať prínosy pre miestnych obyvateľov turistických destinácií. V rámci princípov sa implementácie environmentálnych aspektov do sektorovej politiky cestovného ruchu týka článok 3 Cestovný ruch, činiteľ udržateľného rozvoja.

Znenie pristúpenia je v prílohe tlačovej správy (na konci tohto dokumentu), ako aj na webových stránkach členov ZCR SR .

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) je agentúrou organizácie spojených národov, ktorá je zodpovedná za prezentáciu zodpovedného, udržateľného, univerzálneho a prístupného cestovného ruchu. UNWTO ako vedúca medzinárodná organizácia v oblasti turizmu propaguje cestovný ruch ako nástroj hospodárskeho rastu, rozvoja a udržateľnosti životného prostredia a ponúka vedenie a podporu odvetviu cestovného ruchu v oblasti presadzovania know-how a politík cestovného ruchu po celom svete. Súčasnú členskú základňu UNWTO tvorí 156 štátov, 6 teritórií a vyše 400 pridružených členov reprezentujúcich súkromný sektor, vzdelávacie inštitúcie a združenia cestovného ruchu. UNWTO svojím unikátnym postavením spája záujmy vlád a sektora cestovného ruchu a buduje partnerstvo verejného a súkromného sektora, keďže jej členmi nie sú iba zvrchované štáty, ale i zástupcovia privátnej sféry.

Zdroj: ZCR SR